Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Sprawiedliwości zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości: Funduszu Sprawiedliwości udostępnianej pod adresem https://funduszsprawiedliwości.gov.pl  Portal Funduszu Sprawiedliwości, zgodnie z ideą jego utworzenia w roku 2019, ma pełnić funkcje informacyjną w zakresie wsparcia udzielanego podmiotom i osobom uprawnionym w ramach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem, pomocy postpenitencjarnej oraz przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Funduszu Sprawiedliwości nie jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, aczkolwiek portal wskazuje na alternatywny sposób dostępu do prezentowanych danych poprzez kontakt mailowy z wyznaczonymi pracownikami Departamentu oraz poprzez formularz kontaktowy. Lista treści niedostępnych:

  • Brak dostępności tłumacza migowego. Pomoc tłumacza migowego dostępna jest za pośrednictwem Linii Pomocy Pokrzywdzonym: www.numersos.pl.
  • Brak skrótów klawiszowych służących do przemieszczania się po elementach strony, innych niż klawisz TAB.
  • Istnieją możliwe pułapki klawiaturowe.
  • Brak ostrzeżeń przed nowym oknem.
  • Brak możliwości zmiany jasności.
  • Kolor nie jest opatrzony tekstem.

 

Niezależnie od powyższego należy dodać, że strona uwzględnia ułatwienia dla osób słabowidzących w postaci kontrastowego widoku zawartości, a także skalowania czcionki. Podstawowe informacje na stronie https://funduszsprawiedliwosci.gov.pl publikowane są również w języku angielskim i ukraińskim. Dane o statusie informacji publicznej są dodatkowo zamieszczane na stronie https://gov.pl/sprawiedliwosc.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-17

Data ostatniego przeglądu oświadczenia: 2023-07-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Marciniak, adres poczty elektronicznej funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl W sprawie strony internetowej kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 23-90-669. Informacje publiczne dotyczące Funduszu Sprawiedliwości uzyskać można składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej – według formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/ lub bezpośrednio w siedzibie Departamentu Funduszu Sprawiedliwości - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu (22) 23-90-669. Uwaga! Osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby najbliższe oraz świadków prosimy o kontakt pod numerem telefonu 222 309 900.

 

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Funduszu Sprawiedliwości zlokalizowany jest przy ul. Chopina 1 w Warszawie (kod pocztowy 00-559).

Wejście do budynku dla interesantów zlokalizowane jest od strony ulicy Chopina 1.

Nie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku.