Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie). Dowiedz się więcej

Fakty o Funduszu Sprawiedliwości

Do Funduszu wpływają pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Fundusz przekazuje te środki na trzy główne cele, które wzajemnie się uzupełniają.

Udzielanie pomocy pokrzywdzonym to m.in. pomoc prawna i psychologiczna, wspieranie szpitali i strażaków, którzy ratują ofiary przestępstw. Poprzez funkcjonowanie Funduszu Sprawiedliwości w centrum uwagi stawiane są osoby pokrzywdzone, a nie sprawcy przestępstw. Ważne, żeby osoby pokrzywdzone nie czuły się osamotnione, ale żeby odczuły jak największe wsparcie ze strony państwa.

Przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa antyprzemocowa zapewnia maksymalny poziom ochrony dla ofiar przemocy domowej. Osoba stosująca przemoc fizyczną, stanowiącą zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, musi bezzwłocznie opuścić mieszkanie. Dzięki temu, to nie ofiary muszą uciekać z mieszkania, ale to sprawcy są zmuszeni do jego opuszczenia. Tylko od stycznia do kwietnia 2021 r. w ramach Sieci Pomocy Pokrzywdzonym udzielono pomocy ponad 16 tys. osobom dotkniętym przemocą domową.

Pomoc postpenitencjarna – udzielana jest skazanym, którzy wychodzą z więzienia, żeby nie wrócili na drogę przestępczą. W ramach Programu Pomocy Postpenitencjarnej w całej Polsce powstaną 33 ośrodki, które udzielać będą pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Fundusz Sprawiedliwości przeznaczy na ten cel 30 mln złotych.

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości  to akcje edukacyjne, wychowanie i bezpieczeństwo młodych ludzi. To również wspieranie instytucji do których ustawowych działań należy przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, jak policja czy CBA. Jeśli ktoś wkracza na drogę przestępstwa musi mieć świadomość, że prokuratura, służby czy policja będą go ścigały zgodnie z prawem, ale i z całą bezwzględnością.

Sposoby przeznaczania środków z Funduszu Sprawiedliwości są wyraźnie określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

Środki przyznawane są w drodze otwartych konkursów ofert lub naboru wniosków. W przypadku jednostek należących do sektora finansów publicznych w uzasadnionych przypadkach możliwe jest zawarcie umowy na powierzenie zadania nieobjętego konkursem lub naborem wniosków. Ogłoszone programy są podawane do publicznej wiadomości poprzez publikację ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wszystkie działania podejmowane przez Fundusz są zgodne z jego celami. Fundusz Sprawiedliwości działa jawnie, transparentnie i zgodnie z przepisami prawa, cyklicznie rozpisuje konkursy na dofinansowanie określonych w przepisach działań.

W 2012 roku Funduszu przeznaczał zaledwie około 8 tys. złotych miesięcznie na województwo. Dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy zadbał o ofiary, przekazując na pomoc środki w wysokości ponad 206 mln złotych.  Ministerstwo Sprawiedliwości przyjęło program rozbudowy sieci pomocy pokrzywdzonym do 2024 roku, aby zapewnić trwałość istnienia punktów udzielających wsparcia ofiarom przestępstw. Ofiary mają też możliwość uzyskania informacji o formach pomocy za pośrednictwem infolinii i strony internetowej.”

Możliwość przekazywania środków dla OSP z Funduszu Sprawiedliwości wynika zarówno z rozporządzenia jak i przyjętego na jego podstawie Programu ochrony interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacji skutków pokrzywdzenia przestępstwem na lata 2019 - 2021. Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o wsparciu OSP, doceniając znaczenie ich służby, polegającej na ratowaniu ludzkiego życia. Środki te są przeznaczone na zakup wyposażenia, niezbędnego do pomocy ofiarom przestępstw wypadków.

Poza wsparciem dla OSP przewidziane jest przekazywanie środków na wyposażenie dla Zakładów Opieki Zdrowotnej i innych instytucji, kluczowych dla realizacji programu.

Założeniem jest to, by świadczenia (nawiązki orzekane przez sądy) pochodzące od sprawców przestępstw służyły realnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dzięki temu OSP i szpitale mogą korzystać z najwyższej klasy sprzętu, udzielając pomocy np. osobom poszkodowanym w wypadkach czy ofiarom przemocy domowej.

Kto, gdzie i jak znajdzie pomoc

Fundusz Sprawiedliwości pomaga każdemu pokrzywdzonemu bez względu na to, jakim rodzajem przestępstwa został pokrzywdzony – przemocą domową, gwałtem, pobiciem, kradzieżą, włamaniem, lichwą, oszustwem, czy np. wypadkiem drogowym. Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłosić się do jednego z 336 miejsc świadczenia pomocy. Są prawie w każdym powiecie. Uzyskają wsparcie, jakiego potrzebują.

Fundusz Sprawiedliwości wspiera osoby pokrzywdzone przestępstwem, ich bliskich i świadków. W ramach Funduszu organizowana jest pomoc prawna, psychologiczna i materialna, a w razie potrzeby – wsparcie tłumacza (również tłumacza języka migowego).

Konkretna pomoc materialna

Potrzebujący otrzyma pomoc dostosowaną do konkretnych potrzeb. Będzie to między innymi pokrywanie kosztów:

  • leczenia i rehabilitacji;
  • leków nierefundowanych i wyrobów medycznych;
  • czasowego zakwaterowania;
  • związanych z nauką dzieci w szkołach i przedszkolach;
  • opieki nad dziećmi w żłobkach;
  • szkoleń i kursów zawodowych;
  • przejazdów środkami komunikacji publicznej;
  • żywności (bony żywnościowe);
  • zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
  • wypoczynku dzieci na obozach czy koloniach.

Przewidziane są również dopłaty do czynszu i opłat za mieszkanie (np. za prąd, ogrzewanie, gaz, wodę, opał), a także np. finansowanie dostosowania mieszkania do potrzeb osoby pokrzywdzonej, która w wyniku przestępstwa utraciła sprawność fizyczną.

Pomoc wedle potrzeb

Rodzaj pomocy wynika z indywidualnej sytuacji. Na przykład osoby doznające przemocy domowej mogą liczyć na pomoc w znalezieniu schronienia, wsparcie prawne i psychologiczne. Otrzymają też pomoc materialną: bony żywnościowe, pokrycie kosztów zakupu odzieży czy środków czystości.

Osobom pokrzywdzonym przemocą świadczona jest pomoc w zakresie rehabilitacji oraz zakupu leków, sprzętu ortopedycznego i medycznego niezbędnego do odzyskania zdrowia.

Także osoby, które padły ofiarą kradzieży lub oszustwa, mogą otrzymać niezbędną pomoc materialną. Prawnik pomoże napisać i złożyć stosowne wnioski czy przeanalizować dotychczasową dokumentację prawną. Wsparcie psychologiczne zapewni psycholog, psychoterapeuta lub psychiatra.